Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego teurgium.com

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania 

się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że 

zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

 

 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego teurgium.com,w tym 

przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe 

z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, 

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. 

Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji 

w Sklepie Internetowym a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto 

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 1. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez 

Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany 

jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie 

wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od 

jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. 

Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego

przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu

Internetowego działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie 

zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego 

możliwe jest po zarejestrowaniu się lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i 

adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 

 1. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Operator świadczy 

następujące usługi:

 1. a) umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, 
 2. b) udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego,
 3. c) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień 

niniejszego Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie 

i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu 

Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na 

ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność 

za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza 

Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

 1. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony 

internetowej www.teurgium.com 

 

 

Definicje:

 

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy.

 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych.

 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową

działalność gospodarczą, dokonujący zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Konto - strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia

na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych 

osobowych oraz może je modyfikować.

 

Koszyk zakupowy - lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia.

 

Operator - firma Teurgium Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-530, ul. Graniczna 189, 

NIP 894-313-87-85.

 

Produkt - usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego i 

zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu 

środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

Sklep Internetowy - serwis i sklep internetowy prowadzony przez Operatora, działający pod 

adresem www.teurgium.com.

 

Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Operatorem  z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).

 

 

 

 1. Sprzedaż

 

 1. Operator prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego teurgium.com.

 

 1. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Wartość określona przy złożeniu zamówienia, do której zapłaty obowiązany jest Klient w związku z zamówieniem Produktu, zawiera wszystkie składowe (Produkt, dostawa, inne koszty).

 

 1. Na procedurę zawarcia Umowy składa się: wybranie Produktów przez Klienta, złożenie zamówienia, wybór dostawy, płatność.

 

 1. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 

 1. Płatności można dokonać przedpłatą na konto Operatora lub za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.

 

 1. Zamówienia nieopłacone przez 3 dni robocze, mogą być anulowane. Operator nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.

 

 1. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

 

 

 1. Realizacja zamówienia

 

 1. Towary są dostarczane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.

 

 1. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

 

 1. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym,przesyłką kurierską lub spedycją. W razie odbioru osobistego Klient odbiera zamówiony towar we Wrocławiu, ul. Graniczna 189, firma Teurgium.

 

 1. Produkty są dostarczane przesyłką kurierską od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

 

 1. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail lub wiadomością SMS o możliwości odbioru. Towar może być odebrany w dni robocze w godzinach 10-16.

 

 1. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Operator może zażądać od osoby odbierającej towar okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji Operator może odmówić wydania towarów.

 

 1. W wypadku braku odbioru towarów zamówionych z odbiorem osobistym w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6, zamówienie Klienta może zostać anulowane. W takim wypadku zapłata zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

 

 1. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy.Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, a kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.

 

 1. Koszty dostawy zależą od asortymentu, rozmiarów oraz wagi paczki i są wskazane w Koszyku zamówienia.

 

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru,opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

 

III. Odstąpienie od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumentach

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 1. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Operatora, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Operatora lub pocztą elektroniczną na adres email: sprzedaz@teurgium.com). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, by Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Operator zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 1. Operator może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

 

 1. Produkty należy odesłać na adres Operatora niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Operatora o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

 1. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Operatora o odstąpieniu od Umowy.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. a)  świadczenia usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę;
 3. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu;
 6. e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami;
 7. f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 9. h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

 

 1. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem oraz przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą dokonujący zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zostaje wyłączona.

 

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

 

 

 1. Reklamacje, rękojmia i gwarancja

 

 1. Operator jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

 

 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Operator odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

 

 1. Reklamacje dotyczące wady towaru albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania doświadczenia usług mogą być składane do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sprzedaz@teurgium.com lub pisemnie na adres Operatora.

 

 1. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

 

 1. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

 

 1. Formatowane elementy kamienne charakteryzują się różnorodnością w fakturze i kolorze. Jest to proces właściwy dla naturalnych materiałów i nie jest podstawą do reklamacji. Różnice w odcieniach, związane z procesem produkcji na ceramicznych i betonowych płytach tarasowych są uważane za nieistotne.  

 

 1. W kruszywach pakowanych dopuszczalne jest podziaro i nadziarono do 25%, co jest spowodowane technologicznym procesem produkcji kruszyw i nie jest podstawą do reklamacji.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do strony Sklepu Internetowego jako całości oraz treści, zdjęć, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Operatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Operatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: 

- Kodeksu cywilnego;

- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

- dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); 

- dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); 

- inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

Załącznik nr 1.

 

Wzór odstąpienia od Umowy 

 

 

 

 

                                                ......................, dn. ....….........…

……………………………………….......

……………………………………….......

……………………………………….......

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Teurgium Sp. z.o.o.

Graniczna 189, 54-530 Wrocław

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …………………………..zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

.......…........…....……....…

   podpis konsumenta

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl